etenline.com

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท บีเอสพี เมดิเคอล จำกัด

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

BSP MEDICAL Co. Ltd.

บริษัท บีเอสพี เมดิคอล จำกัด

บริษัท บีเอสพี เมดิคอล จำกัด เริ่มจดทะเบียนบริษัทในปี พ.ศ.2566 โดยเป็นธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายวัสดุสิ้เปลืองทางการแพทย์ เรามีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน โดยสินค้าของเรามีการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) คือ กระบวนการทําลายจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย

BSP MEDICAL Co. Ltd.

บริษัท บีเอสพี เมดิคอล จำกัด

  • จดทะเบียนบริษัท

    เริ่มจดทะเบียนบริษัทในปี พ.ศ.2566

  • ประเภทธุรกิจ

    เป็นธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

  • วัตถุประสงค์

    เรามีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัยกับผู้ใช้งาน โดยสินค้าของเรามีการทําให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) คือ กระบวนการทําลายจุลชีพหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย